Athina, Isthmos – Fichti (Mikines), Argos, NafplioNAFPLIO – ISTHMOS, ATHINA

Monday

05:00 – 06:30 – 08:00 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30(z)

Tuesday to Friday

05:00 – 06:30 – 08:00 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30(z)

Saturday

06:30 – 08:00 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30(z)

Sunday & Holidays

06:30 – 08:00 – 09:30(z) – 12:00 – 14:00(z) – 16:30 – 18:30 – 20:30(z)

(z) Pets are allowed

ARGOS – ISTHMOS, ATHINA

Monday

05:15 – 06:45 – 08:15 – 09:45(z) – 11:15 – 12:45 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45(z)

Tuesday to Friday

05:15 – 06:45 – 08:15 – 09:45(z) – 11:15 – 12:45 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45(z)

Saturday

06:45 – 08:15 – 09:45(z) – 11:15 – 12:45 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45(z)

Sunday & Holidays

06:45 – 08:15 – 09:45(z) – 12:15 – 14:15(z) – 16:45 – 18:45 – 20:45(z)

(z) Pets are allowed

ATHINA – FICHTI (MIKINES), ARGOS, NAFPLIO

Monday to Friday

06:15 – 08:00 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 – 17:30(z) – 19:30 – 21:30(z)

Saturday

07:30 – 08:30 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 14:00 – 15:30 – 17:30(z) – 19:30 – 21:30(z)

Sunday & Holidays

07:30 – 09:30(z) – 11:00 – 12:30 – 15:00 – 17:30(z) – 19:30 – 21:30(z)

(z) Pets are allowed

ISTHMOS – FICHTI (MIKINES), ARGOS, NAFPLIO

Monday to Friday

07:25 – 08:55 – 10:25(z) – 11:55 – 13:25 – 14:55 – 16:25 – 18:25(z) – 20:25 – 22:20(z)

Saturday

08:25 – 09:25 – 10:25(z) – 11:55 – 13:25 – 15:55 – 18:25(z) – 20:20 – 22:20(z)

Sunday & Holidays

08:25 – 10:25(z) – 11:55 – 13:25 – 15:55 – 18:55(z) – 20:20 – 22:20(z)

(z) Pets are allowed